KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
 
Desi Kimya ve Maden Sanayi Tic. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.
 
VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ
 
Desi Kimya ve Maden Sanayi Tic. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:
 
İsim, soy isim, TC kimlik numarası gibi açık kimlik verileriniz,
Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
Satın aldığınız taşınmazlara ilişkin bilgiler dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara 
ilişkin ödeme bilgileriniz,
Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve 
dijital iz bilgileriniz,
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, Desi Kimya ve Maden Sanayi Tic. A.Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Desi Kimya ve Maden Sanayi Tic. A.Ş.’nin kişisel veri işleme amaçları ;
 
Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,
Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi,
İzin vermeniz halinde, kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, şirketimizde yapılan kampanyalar hakkında tarafınıza bilgilendirmelerde bulunulması,
Talep  ve  şikayetlerin  değerlendirilmesi,
Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
Tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP
 
Kişisel Verileriniz; online olarak yapmış olduğunuz işlemler vasıtasıyla web sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. 
 
Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:
 
Açık rızanızın bulunması (Reklam/promosyon/pazarlama faaliyetleri, ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulması ve yurtiçi/yurtdışı veri aktarımı için)
Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Tüketici Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuatın veri işlemeyi gerekli ve zorunlu kılması halinde verileriniz işlenebilmektedir.)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için (Üyelik sözleşmesinin kurulması, üyelik bilgilerinizle online satış işlemlerinin tamamlanması gibi sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli kişisel veri işleme faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.)
Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için (İkincil mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında mevzuata uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi gibi veri işleme amaçları için hukuki sebep oluşturmaktadır.)
Desi Kimya’nın faaliyetlerini yürütebilmesi ve faaliyet konusu ürünlerin sunulması ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Desi Kimya’nın meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ,
 
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
 
Kişisel Verileriniz şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.
 
Kişisel verileriniz KVKK’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimde sayılan amaçlarla sınırlı olarak, aşağıda sayılanlara aktarılabilir:
 
İşlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.
Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılabilecektir.
Web sitesi uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.
Şirketimizce   hizmet/ destek/ danışmanlık   alınan   ya   da   işbirliği   yapılan   yurtiçi/yurtdışı/,  kamu/özel  kurum  ve kuruluşlar, tedarikçiler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
Şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer 
grup şirketleriyle paylaşılabilecektir.
Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilecektir. 
 
 
 
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 
 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.
TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
İnternet sitemizde (https://www.desikimya.com/tr/) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Acısu Mh. Karaoğlan Sk. No :19/2 Kartepe - Kocaeli - Türkiye” adresine gönderebilirsiniz.
 
Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “desikimya@hs01.kep.tr''adresine göndermek suretiyle iletebilirsiniz.
 
Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.
 
DESİ KİMYA VE MADEN SANAYİ TİC. A.Ş.
İLETİŞİM
Fabrika :Acısu Mh. Karaoğlan Sk. No :19/2 Kartepe - Kocaeli - Türkiye
Telefon : 0 (216) 658 61 65 - 0 (216) 658 61 66
E-Posta Adresi : info@desikimya.com
Ek : Başvuru Formu
 

Alışveriş Sepetim